Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?


Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là:

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Bài giải tiếp theo
Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6