Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những câu nào đúng?


Trong các câu sau, những cảu nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Lời giải:

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

Bài giải tiếp theo
Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6
Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6