Bài 12. Hệ điều hành Windows


Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?


Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung