Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính


Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những câu nào đúng?


Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?


Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?


Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây :


Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?


Bài học tiếp theo

Bài 12. Hệ điều hành Windows

Bài học bổ sung