Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?


Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?


Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?


Câu 3 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng


Câu 4 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?


Câu 5 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?


Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.


Bài học tiếp theo

Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12. Hệ điều hành Windows

Bài học bổ sung