Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống


Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Trả lời:

Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội:

- Trong nhà trường;

- Trong khoa học;

- Trong y học;

- Trong thương mại;

- Trong quản lí xã hội;

- Trong nghệ thuật;

Bài giải tiếp theo
Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9