Bài 12. Thông tin đa phương tiện


Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện


Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện


Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện


Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản


Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống


Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản


Bài học tiếp theo

Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Bài học bổ sung