Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện


Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

- Văn bản

- Hình ảnh

- Ảnh động

- Âm thanh

- Phim (đoạn phim)

- Các tương tác.

Bài giải tiếp theo
Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9