Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động


Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động


Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif


Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame


Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung