Luyện tập trang 151 - Tiết 1 - Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 1) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 1) SGK Toán 4. Bài 1: Hiệu của hai số là 85.


Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 2) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 (Luyện tập trang 151 - Tiết 2) SGK Toán 4. Bài 1: Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.


Bài học tiếp theo

Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4
Tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành - Phần 2 - Toán 4
Thực hành (tiếp theo)

Bài học bổ sung