Luyện tập trang 148 SGK Toán 4


Bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Toán 4. Bài 1: Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198.


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 149 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 149 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Luyện tập trang 151 - Tiết 1 - Toán 4
Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4
Tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành - Phần 2 - Toán 4

Bài học bổ sung