Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên quan đến tỉ lệ - Bảng đơn vị đo diện tích


Bài 1 : Ôn tập : Khái niệm về phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 5 bài 1: Ôn tập : Khái niệm về phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 2 : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 4 VBT toán 5 bài 2 : Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 3 :Ôn tập : So sánh hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 5 VBT toán 5 bài 3 : Ôn tập : So sánh hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 4 : Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 4 : Ôn tập : So sánh hai phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 5: Phân số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 5: Phân số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 6: Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 5 bài 6: Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 7 : Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 VBT toán 5 bài 7 : Ôn tập : Phép cộng và phép trừ hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 8 : Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 10 VBT toán 5 bài 8 : Ôn tập : Phép nhân và phép chia hai phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 9 : Hỗn số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11 VBT toán 5 bài 9 : Hỗn số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài 10 : Hỗn số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài 10 : Hỗn số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 11 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài 11 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 15 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài 15 : Ôn tập về giải toán với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 17 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài 17 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài 18 : Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 19 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài 19 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 20 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài 20 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 21 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28, 29 VBT toán 5 bài 21 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo độ dài với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 22 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang VBT toán 5 bài 22 : Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 23 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31, 32 VBT toán 5 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 24 : Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 33 VBT toán 5 bài 24 : Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 25 : Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 34 VBT toán 5 bài 25 : Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 12 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài 12 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 13 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài 13 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 14 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài 14 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung