VBT Sinh học

Giải vở bài tập Sinh lớp 9 với lời giải chi tiết kèm phương pháp cho tất cả các chương và các trang

PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG 1. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

CHƯƠNG 2. NHIỄM SẮC THỂ

CHƯƠNG 3. ADN VÀ GEN

CHƯƠNG 4. BIẾN DỊ

CHƯƠNG 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC


PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 1. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2. HỆ SINH THÁI

CHƯƠNG 3. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG