Tải Hóa học 11 - Nâng cao

Hóa học 11 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Sự điện li
    Bài 1 Sự điện li
    Bài 2 Phân loại các chất điện li
    Bài 3 Axit, bazơ và muối
    Bài 4 Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit-bazơ
    Bài 5 Luyện tập Axit, bazơ và muối
    Bài 6 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
    Bài 7 Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
    Bài 8 Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
Chương 2 Nhóm nitơ
    Bài 9 Khái quát về nhóm nitơ
    Bài 10 Nitơ
    Bài 11 Amoniac và muối amoni
    Bài 12 Axit nitric và muối nitrat
    Bài 13 Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
    Bài 14 Photpho
    Bài 15 Axit photphoric và muối photphat
    Bài 16 Phân bón hóa học
    Bài 17 Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
    Bài 18 Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón
Chương 3 Nhóm cacbon
    Bài 19 Khái quát về nhóm cacbon
    Bài 20 Cacbon
    Bài 21 Hợp chất của cacbon
    Bài 22 Silic và hợp chất của silic
    Bài 23 Công nghiệp silicat
    Bài 24 Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
Chương 4 Đại cương về hóa học hữu cơ
    Bài 25 Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
    Bài 26 Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
    Bài 27 Phân tích nguyên tố
    Bài 28 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
    Bài 29 Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử
    Bài 30 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
    Bài 31 Phản ứng hữu cơ
    Bài 32 Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Chương 5 Hiđrocacbon no
    Bài 33 Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
    Bài 34 Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
    Bài 35 Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
    Bài 36 Xicloankan
    Bài 37 Luyện tập Ankan và xicloankan
    Bài 38 Thực hành phân tích định tính – Điều chế và tính chất của metan
Chương 6 Hiđrocacbon không no
    Bài 39 Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
    Bài 40 Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng
    Bài 41 Ankađien
    Bài 42 Khái niệm về tecpen
    Bài 43 Ankin
    Bài 44 Luyện tập hiđrocacbon không no
    Bài 45 Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no
Chương 7 Hiđrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
    Bài 46 Benzen và ankylbenzen
    Bài 47 Stiren và naphtalen
    Bài 48 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
    Bài 49 Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
    Bài 50 Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm
Chương 8 Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol
    Bài 51 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
    Bài 52 Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon
    Bài 53 Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
    Bài 54 Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
    Bài 55 Phenol
    Bài 56 Luyện tập ancol, phenol
    Bài 57 Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol
Chương 9 Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
    Bài 58 Anđehit và xeton
    Bài 59 Luyện tập Anđehit và xeton
    Bài 60 Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
    Bài 61 Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
    Bài 62 Luyện tập Axit cacboxylic
    Bài 63 Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
271 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11