Soạn bài Tập đọc: Câu chuyện bó đũa trang 112 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Câu chuyện bó đũa trang 112 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?


Câu 1

Câu chuyện này có những nhân vật nào ?

Gợi ý: Đó là những người tham gia, góp mặt trong câu chuyện.

Trả lời :

Câu chuyện này có những nhân vật : người cha, con trai, con gái, dâu, rể


Câu 2

Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa vì họ phải bẻ cả bó đũa.


Câu 3

Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách cởi bó đũa ra rồi bẻ từng chiếc.


Câu 4

Một chiếc đũa được ngầm so sánh với  gì ? Cả bó đũa được ngầm so sánh với gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện và nhận xét.

Trả lời :

Mỗi chiếc đũa được ngầm so sánh với một người con. Cả bó đũa được ngầm so sánh với tất cả bốn người con. Nếu chia lẻ ra sẽ yếu ớt, phải biết đoàn kết với nhau để tạo ra sức mạnh.


Câu 5

Người cha muốn khuyên các con điều gì ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện, chú ý lời của người cha.

Trả lời :

Người cha muốn khuyên các con phải biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Có như vậy mới thì mới tạo ra được sức mạnh.

Nội dung : Câu chuyện khuyên nhủ anh chị em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.


Bài đọc

Câu chuyện bó đũa

1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, nhưng vẫn hay va chạm.

2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo :

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. 

   Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

3. Thấy vây, bốn người con cùng nói :

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì !

  Người cha liền bảo :

- Đúng. Như thế các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì  mới có sức mạnh. 

Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM

- Va chạm : ý nói cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt.

- Dâu (con dâu) : vợ của con trai.

- Rể (con rể) : chồng của con gái.

- Đùm bọc : giúp đỡ, che chở.

- Đoàn kết : yêu mến nhau, giúp sức lại để làm việc.

Bài giải tiếp theo
Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Câu chuyện bó đũa trang 114 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Nhắn tin trang 115 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc Tiếng võng kêu trang 117 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Tiếng võng kêu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa trang 113 SGK Tiếng Việt 2 tập 1