Bài 82 : Ôn tập về hình học

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96, 97 VBT toán 2 bài 82 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Xác định tên gọi của từng hình rồi viết vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


Bài 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước.

Chú ý: 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.


Bài 3

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm để được hình giống với hình mẫu đã cho.

- Tô màu hình tùy ý.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

 a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng:

 

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, …; ………..; ……………

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì, nối các điểm thẳng hàng đã cho.

- Liệt kê các điểm thẳng hàng vừa tạo được.

Lời giải chi tiết:

a)

 

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, C; M, N, P; A, I, N.

 

Bài giải tiếp theo
Bài 83 : Ôn tập về đo lường
Bài 84 : Ôn tập về giải toán
Bài 85 : Luyện tập chung
Bài 86 : Luyện tập chung
Bài 87 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 104