Bài 80 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 VBT toán 2 bài 80 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 14 - 9 = ..... \cr 
& 16 - 7 = ..... \cr 
& 12 - 8 = ..... \cr 
& 6 + 9 = ..... \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 8 = ..... \cr & 11 - 5 = ..... \cr & 13 - 6 = ..... \cr & 18 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 - 6 = ..... \cr 
& 17 - 8 = ..... \cr 
& 12 - 5 = ..... \cr 
& 3 + 9 = ..... \cr} \)      \(\eqalign{& 9 + 4 = ..... \cr & 11 - 9 = ..... \cr & 3 + 8 = ..... \cr & 16 - 8 = ..... \cr} \) 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 14 - 9 = 5 \cr 
& 16 - 7 = 9 \cr 
& 12 - 8 = 4 \cr 
& 6 + 9 = 15 \cr} \)        \(\eqalign{& 8 + 8 = 16 \cr & 11 - 5 = 6 \cr & 13 - 6 = 7 \cr & 18 - 9 = 9 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 - 6 = 8 \cr 
& 17 - 8 = 9 \cr 
& 12 - 5 = 7 \cr 
& 3 + 9 = 12 \cr} \)       \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 11 - 9 = 2 \cr & 3 + 8 = 11 \cr & 16 - 8 = 8 \cr} \)


Bài 2

Đặt tính rồi tính:

47 + 36                     100 - 22

90 - 58                       35 + 65

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Số

\(12 - 6= ...\)

\(14 - 8= ...\)

c)

\(\eqalign{
& 17 - 9 = ..... \cr 
& 17 - 7 - 2 = ..... \cr} \)

d)

\(\eqalign{& 15 - 7 = ..... \cr & 15 - 5 - 2 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:


\(12 - 6 = 6\)

\(14 - 8 = 6\)

c)

\(\eqalign{
& 17 - 9 = 8 \cr 
& 17 - 7 - 2 = 8 \cr} \) 

d)

\(\eqalign{
& 15 - 7 = 8 \cr 
& 15 - 5 - 2 = 8 \cr} \)Bài 4

Một cửa hàng buổi sáng bán được 64l nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 18nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm bán được vào buổi sáng trừ đi 18 lít nước mắm.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

       64 – 18 = 46 (lít)

              Đáp số: 46 lít.


Bài 5

Đố vuiViết ba phép trừ có hiệu bằng số bị trừ: ....................

Phương pháp giải:

Phép trừ một số với 0 thì có số bị trừ bằng hiệu. 

Lời giải chi tiết:

10 – 0 = 10; 14 – 0 = 14; 5 – 0 = 5; …

 

Bài giải tiếp theo
Bài 81 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo)
Bài 82 : Ôn tập về hình học
Bài 83 : Ôn tập về đo lường
Bài 84 : Ôn tập về giải toán
Bài 85 : Luyện tập chung
Bài 86 : Luyện tập chung
Bài 87 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 104