Bài 84 : Ôn tập về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 2 bài 84 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất cộng với 9l dầu.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

48 + 9 = 57 (l)

Đáp số: 57l.


Bài 2

Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm cân nặng của An ta lấy cân nặng của Bình trừ đi 4kg.

Lời giải chi tiết:

An cân nặng số ki-lô-gam là:

30 – 4 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg.


Bài 3

Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn...............

Phương pháp giải:

- Viết một câu hỏi thích hợp từ các thông tin trong đề bài đã cho.

- Tìm cách giải và trình bày bài toán.

Lời giải chi tiết:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

 

Bài giải

Cả hai bạn hái được số quả cam là:

24 + 18 = 42 (quả)

Đáp số: 42 quả.


Bài 4

Nối hai số có tổng bằng 90:

Phương pháp giải:

- Tìm hai trong các số đã cho mà khi cộng lại thì được kết bẳng 90.

- Nối hai số đó.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 85 : Luyện tập chung
Bài 86 : Luyện tập chung
Bài 87 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 104