Bài 85 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 VBT toán 2 bài 85 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 16 - 8 = ..... \cr 
& 14 - 7 = ..... \cr 
& 18 - 9 = ..... \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 = ..... \cr & 7 + 6 = ..... \cr & 5 + 7 = ..... \cr} \)     \(\eqalign{& 12 - 6 = ..... \cr & 4 + 7 = ..... \cr & 17 - 9 = ..... \cr} \) 

\(\eqalign{
& 20 - 1 = ..... \cr 
& 20 - 5 = ..... \cr 
& 20 - 10 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 16 - 8 = 8 \cr 
& 14 - 7 = 7 \cr 
& 18 - 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{& 9 + 8 = 17 \cr & 7 + 6 = 13 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)             \(\eqalign{& 12 - 6 = 6 \cr & 4 + 7 = 11 \cr & 17 - 9 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 20 - 1 = 19 \cr 
& 20 - 5 = 15 \cr 
& 20 - 10 = 10 \cr} \)


Bài 2

Đặt tính rồi tính:

37 + 48                      71 - 25

46 + 47                       93 - 87

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Tìm x:

a) x + 24 = 50

b) x – 18 = 18

c) 60 – x = 48

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải chi tiết:

a) x + 24 = 50

            x = 50 – 24

            x = 26

b) x – 18 = 18

            x = 18 +18

            x = 36

c) 60 – x = 48

           x = 60 – 48

           x = 12


Bài 4

 Bao gạo to cân nặng 45kg, bao gao bé nhẹ hơn bao gạo to 18kg. Hỏi bao gạo bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bao to có                      : 45kg

Bao gạo nhỏ nhẹ hơn     : 18kg

Bao nhỏ có                    :….kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của bao gạo to trừ đi 18kg.

Lời giải chi tiết:

Bao bé cân nặng số ki-lô-gam là :

45 – 18 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg.


Bài 5

Dùng thước và bút nối các điểm để có ba hình chữ nhật:

Phương pháp giải:

Nối các điểm đã cho thành các hình chữ nhật.

Đếm đủ hình vừa vẽ có 3 hình chữ nhật thì đó là cách vẽ cần tìm.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 86 : Luyện tập chung
Bài 87 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 104