Tiết 3 - Tuần 35 trang 72

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :


Câu 1

Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mi câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

........................................................................

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

.......................................................................

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

.......................................................................

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

.......................................................................

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ ở đâu dùng để hỏi về địa điểm trong câu.

Trả lời:

a)  Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu ?

b)  Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?

c)  Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d)  Chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu ?


Câu 2

Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau :

     Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này □ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào □

     Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng □ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào □

Gợi ý:

- Dấu chấm hỏi đặt sau mỗi câu hỏi.

- Dấu phẩy dùng để ngăn các ý trong câu.

Trả lời:

     Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

- Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ?

     Chiến đáp :

- Thế bố cậu là bác sĩ răng, sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 4 - Tuần 35 trang 73
Tiết 5 - Tuần 35 trang 73
Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
Tiết 9 - Tuần 35 trang 78