Tuần 35 - Ôn tập cuối học kì 2


Tiết 1 - Tuần 35 trang 70
1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...) :


Tiết 2 - Tuần 35 trang 71
1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :


Tiết 3 - Tuần 35 trang 72
(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :


Tiết 4 - Tuần 35 trang 73
1. Viết lời đáp của em :


Tiết 5 - Tuần 35 trang 73
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
1. Xếp các từ cho trong ngoặc đơn thành từng cặp từ trái nghĩa rồi viết vào chỗ trống :


Tiết 9 - Tuần 35 trang 78
1. Đọc thầm :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến