Tiết 2 - Tuần 35 trang 71

1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :


Câu 1

Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây :

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

                                                                

Trả lời:

Các từ chỉ màu sắc là:

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát 

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu...

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đồi

Em tô đỏ thắm.

                                                                


Câu 2

Đặt hai câu, mỗi câu có mộtừ em vừa tìm được ở bài tập 1.

a) ..................................................................

b) ..................................................................

Trả lời:

a) Hàng cây xanh ngắt, tỏa bóng mát cho sân trường em.

b) Lá cờ tổ quốc đỏ thắm bay giữa bầu trời.


Câu 3

Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho mỗi câu sau :

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

.....................................................................

b) Vào những đêm có trăng sao, luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ.

....................................................................

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú.

....................................................................

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

....................................................................

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ khi nào cùng để hỏi về thời gian trong câu.

Trả lời:

a)   Khi nào trời rét cóng tay ?

b)  Khi nào lũy tre làng đẹp như tranh vẽ ?

c)  Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú ?

d)  Các bạn thường về thăm ông bà khi nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Tuần 35 trang 72
Tiết 4 - Tuần 35 trang 73
Tiết 5 - Tuần 35 trang 73
Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
Tiết 9 - Tuần 35 trang 78