Tiết 1 - Tuần 35 trang 70

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...) :


Câu 1

Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ,...) :

a) Khi nào các bạn về quê thăm ông bà nội ?

...............................................................

b) Khi nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

..............................................................

c) Khi nào bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

..............................................................

Trả lời:

a) 

- Bao giờ các bạn về quê thăm ông bà nội ?

Tháng mấy các bạn về quê thăm ông bà nội ?

b) 

Lúc nào các bạn được đón Tết Trung thu ?

Tháng mấy bạn được đón Tết Trung thu ?

c) 

Bao giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?

Mấy giờ bạn đi đón em gái ở lớp mẫu giáo ?


Câu 2

 Ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

     Bố mẹ đi vắng ở nhà chỉ có Lan và em Huệ Lan bày đồ chơi ra dỗ em em buồn ngủ Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

................................................................

................................................................

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm, ngắt nhịp và điền dấu chấm vào chỗ trống thích hợp. Sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời:

    Bố mẹ đi vắng. Ở nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ em. Em buồn ngủ. Lan đặt em nằm xuống giường rồi hát cho em ngủ.

Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Tuần 35 trang 71
Tiết 3 - Tuần 35 trang 72
Tiết 4 - Tuần 35 trang 73
Tiết 5 - Tuần 35 trang 73
Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
Tiết 9 - Tuần 35 trang 78