Câu 3. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng Lan và Wan?


Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng Lan và Wan?

Trả lời:

Các tiêu chí được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN đó là:

- Dựa trên phạm vi địa lí

+ Mạng LAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi hẹp như một văn phòng, tòa nhà,...

+ Mạng WAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nói trong phạm vi rộng như phạm vi một tỉnh, khu công nghiệp, một quốc gia hay có quy mô toàn cầu.

Bài giải tiếp theo
Câu 4. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 5. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9