Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet


Câu 1. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web


Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website


Câu 3. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hiểu www là gì?


Câu 4. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Để truy cập vào trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập được vào một trang web cụ thể


Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?


Câu 6. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu một số website mà em biết


Bài học tiếp theo

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Bài học bổ sung