Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính


Câu 1. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Mạng máy tính là gì? Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính?


Câu 2. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?


Câu 3. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng Lan và Wan?


Câu 4. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không có dây


Câu 5. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu một số thiết bị có thể kết nối vào mạng để trở thành tài nguyên dùng chung?


Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính


Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Theo em các mạng dưới đây có thể sắp xếp vào loại nào?


Bài học tiếp theo

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet
Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Bài học bổ sung