Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử


Câu 1. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống


Câu 2. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử, mô hình này có điểm gì khác và giống với mô hình thư truyền thống


Câu 3. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì


Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử


Câu 5. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy giải thích phát biểu "mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu"


Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử


Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung