Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài


Bài 2, 3, 4 trang 119, 120 SGK Toán 1

Giải bài 2, 3, 4 trang 119, 120 SGK Toán 1. Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đo.


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 121 SGK Toán 1
Luyện tập trang 122 SGK Toán 1
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Luyện tập chung trang 124 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 125 SGK Toán 1
Các số tròn chục
Cộng các số tròn chục
Luyện tập trang 130 SGK Toán 1
Trừ các số tròn chục
Luyện tập trang 132 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến