Luyện tập chung trang 147 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 147 SGK Toán 1. Bài 1: Viết các số, Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70, Bài 3: So sánh, Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ? Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.


Bài học tiếp theo
Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
Luyện tập trang 151 - Toán 1
Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 1
Luyện tập trang 128 SGK Toán 1
Luyện tập trang 150 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa