Các số có hai chữ số (tiếp theo)


Bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138, 139 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 4: Đúng ghi đ, sai ghi s.


Bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 1. Bài 1: Viết số, Bài 2: Viết các số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó, Bài 3: Viết (theo mẫu), Bài 4: Trong hình vẽ có bao nhiêu cái bát ?


Bài học tiếp theo
So sánh các số có hai chữ số
Luyện tập trang 144 SGK Toán 1
Bảng các số từ 1 đến 100
Luyện tập trang 146 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 147 SGK Toán 1
Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
Luyện tập trang 151 - Toán 1
Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 1
Luyện tập trang 128 SGK Toán 1
Luyện tập trang 150 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa