Luyện tập trang 128 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 128 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 2: Viết (theo mẫu), Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30, Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 150 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa