Số 10


Lý thuyết về số 10
Số 10.


Bài 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 SGK Toán 1
Giải bài 2, 3, 4, 5 trang 36, 37 SGK Toán 1. Bài 2: Số ?Bài 3: Số ?Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống, Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 38 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 40 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 42 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa