Luyện tập chung trang 40 SGK Toán 1


Bài 1, 3 trang 40, 41 SGK Toán 1
Giải bài 1, 3 trang 40, 41 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu), Bài 3: Số ?


Bài 4, 5 trang 41 SGK Toán 1
Giải bài 4, 5 trang 41 SGK Toán 1. Bài 4: Viết các số 6, 1, 3, 7, 10. Bài 5: Xếp hình theo mẫu sau:


Bài học tiếp theo
Luyện tập chung trang 42 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa