Luyện tập chung trang 42 SGK Toán 1


Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1
Bài 1: Số ? Bài 2: So sánh, Bài 3: Số ?


Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1
Bài 4: Viết các số 8, 5, 3, 9, 6, bài 5:Hình dưới đây có mấy hình tam giác ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa