Lớn hơn. Dấu >


Lý thuyết về lớn hơn, dấu >
Dấu lớn hơn.


Bài 2, 3 trang 19, 20 SGK Toán 1
Giải bài 2, 3 trang 19, 20 SGK Toán 1. Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):


Bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1
Giải bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống. Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 21 SGK Toán 1
Bằng nhau. Dấu =
Luyện tập trang 24 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 25 SGK Toán 1
Số 6
Số 7
Số 8
Số 9
Số 0 - Toán lớp 1
Số 10

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa