Luyện tập trang 38 SGK Toán 1


Bài 1, 3 trang 38 SGK Toán 1
Giải bài 1, 3 trang 38 SGK Toán 1. Bài 1: Nối (theo mẫu).


Bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1
Giải bài 4, 5 trang 39 SGK Toán 1. Bài 4: Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn, dấu bằng, Bài 5: Số ?


Bài học tiếp theo
Luyện tập chung trang 40 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 42 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa