Bài tập và thực hành 4


Bài tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học 11

Hãy tìm hiểu và chạy thử chương trình thực hiện thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng trao đổi với các giá trị khác nhau của n dưới đây. Qua đó, nhận xét về thời gian chạy của chương trình.


Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học 11

Sau khi nhập chương trình, cho chương trình chạy và nhập số phần tử của dãy, chẳng hạn với n= 10, thì giá trị các phần tử của mảng ngẫu nhiên được tạo ra như sau:


Bài học tiếp theo

Bài 12: Kiểu xâu
Bài tập và thực hành 5
Bài 13: Kiểu bản ghi
Tóm tắt chương IV

Bài học bổ sung