Bài tập và thực hành 5


Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.


Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Chương trình sau đây dùng để kiểm tra xem xâu nhập vào có phải là xâu palindrome hay không.


Bài học tiếp theo

Bài 13: Kiểu bản ghi
Tóm tắt chương IV

Bài học bổ sung