Bài 13: Kiểu bản ghi


Lý thuyết: Kiểu bản ghi trang 74 SGK Tin học 11

Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau;


Bài học tiếp theo

Tóm tắt chương IV

Bài học bổ sung