Bài tập và thực hành 3


Bài tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học 11

Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn.


Hướng dẫn bài tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học 11

Trong hình ờ trên, số phần tử cần nhập vào là 50. Khi đó, mảng được tạo ra một cách ngẫu nhiên gồm 50 số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tiếp đến ta nhập vào số k = 9.


Bài học tiếp theo

Bài tập và thực hành 4
Bài 12: Kiểu xâu
Bài tập và thực hành 5
Bài 13: Kiểu bản ghi
Tóm tắt chương IV

Bài học bổ sung