Bài 11: Kiểu mảng


Lý thuyết: Kiểu mảng trang 53 SGK Tin học 11

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.


Bài học tiếp theo

Bài tập và thực hành 3
Bài tập và thực hành 4
Bài 12: Kiểu xâu
Bài tập và thực hành 5
Bài 13: Kiểu bản ghi
Tóm tắt chương IV

Bài học bổ sung