Bài 7: Một số tính chất của đất trồng


Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?


Câu 2 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là khả năng hấp phụ của đất?


Câu 3 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phản ứng của dung dịch đất? Nêu một số ví dụ có ý nghĩa thực tế của phản ứng dung dịch đất.


Câu 4 trang 24 SGK Công nghệ 10

Thế nào là độ phì nhiêu của đất? Nêu một số biện pháp kĩ thuật làm tăng độ phì nhiêu của đất.


Bài học tiếp theo

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất
Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất
Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch
Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến