Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật


Câu 1 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu.


Câu 2 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.


Câu 3 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm trừ sâu.


Bài học tiếp theo

Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến