Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường


Câu 1 trang 41 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật? Lấy ví dụ minh họa.


Câu 2 trang 41 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hóa học.


Câu 3 trang 41 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân hữu cơ-


Câu 4 trang 41 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm và cách sử dụng phân vi sinh vật.


Bài học tiếp theo

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch
Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến