Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng


Câu 1 trang 56 SGK Công nghệ 10

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?


Câu 2 trang 56 SGK Công nghệ 10

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.


Câu 3 trang 56 SGK Công nghệ 10

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.


Câu 4 trang 56 SGK Công nghệ 10

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì?


Câu 5 trang 56 SGK Công nghệ 10

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết.


Bài học tiếp theo

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến