Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh


Bài tập 1 trang 24 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 24 VBT lịch sử 9: Những nét lớn về tình hình các nước Mĩ La-tinh qua các giai đoạn


Bài tập 2 trang 24 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 24 VBT lịch sử 9: Thành tựu của các nước Mĩ La-tinh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước


Bài tập 3 trang 25 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 25 VBT lịch sử 9: Nước nào ở Mĩ La-tinh đã thể hiện rõ vai trò tiên phong đi hàng đầu


Bài tập 4 trang 25 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 25 VBT lịch sử 9: Điền các sự kiện tương ứng với mốc thời gian về tiến trình cách mạng Cu-ba


Bài tập 5 trang 26 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 26 VBT lịch sử 9: Hiểu biết của em về Phi-đen Ca-xtơ-rô


Bài học tiếp theo

Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài học bổ sung