Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX


Bài tập 1 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 9 VBT lịch sử 9: Tình hình kinh tế, xã hội của Liên Xô những năm 80 của thế kỉ XX


Bài tập 2 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 9 VBT lịch sử 9: Người đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô


Bài tập 3 trang 9 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 9 VBT lịch sử 9: Mục đích của công cuộc cải tổ ở Liên Xô


Bài tập 4 trang 10 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 10 VBT lịch sử 9: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô có đem lại kết quả như mong muốn không


Bài tập 5 trang 10 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 10 VBT lịch sử 9: Điền trên lược đồ tên các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập


Bài tập 6 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 11 VBT lịch sử 9: Biểu hiện của sự khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu


Bài tập 7 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 11 VBT lịch sử 9: Mốc thời gian sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu


Bài tập 8 trang 11 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 11 VBT lịch sử 9: Hậu quả của sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu


Bài học tiếp theo

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 4: Các nước châu Á
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật

Bài học bổ sung