Bài 6: Các nước châu Phi


Bài tập 1 trang 21 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 21 VBT lịch sử 9: Tình hình châu Phi qua các thời kì


Bài tập 2 trang 22 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 22 VBT lịch sử 9: Năm nào được gọi là “Năm châu Phi”


Bài tập 3 trang 22 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 22 VBT lịch sử 9: Nước đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài ở châu Phi


Bài tập 4 trang 22 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 22 VBT lịch sử 9: Hiểu biết về Nen-xơn Man-đê-la


Bài tập 5 trang 23 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 23 VBT lịch sử 9: Bằng những kí hiệu khác nhau, hãy xác định trên lược đồ Châu Phi...


Bài học tiếp theo

Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài học bổ sung