Bài 4: Các nước châu Á


Bài tập 1 trang 15 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 15 VBT lịch sử 9: Hãy điền các nội dung phù hợp để hoàn thiện sơ đồ


Bài tập 2 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 16 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa


Bài tập 3 trang 16 vở bài tập lịch sử 9

Giải bà tập 3 trang 16 VBT lịch sử 9: Tình hình Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới


Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian đất nước Trung Quốc lâm vào tình trạng đầy biến động


Bài tập 5 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 17 VBT lịch sử 9: Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” và “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ở Trung Quốc


Bài tập 6 trang 17 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 17 VBT lịch sử 9: Thời gian Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới


Bài tập 7 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 18 VBT lịch sử 9: Những thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc


Bài tập 8 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 18 VBT lịch sử 9: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có những điểm gì nổi bật?


Bài học tiếp theo

Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài học bổ sung