Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa


Bài tập 1 trang 12 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 12 VBT lịch sử 9: Đặc điểm của cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc


Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 12 VBT lịch sử 9: Nối mốc thời gian sang ô các nước giành được độc lập


Bài tập 3 trang 13 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 13 VBT lịch sử 9: Phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở những nước nào


Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 13 VBT lịch sử 9: Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những kết quả gì


Bài tập 5 trang 14 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 14 VBT lịch sử 9: Giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai


Bài học tiếp theo

Bài 4: Các nước châu Á
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài học bổ sung